شاهنامه فردوسی

The Epic of the Kings
by Ferdowsi

 

کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد 1
خداوند روزی ده رهنمای خداوند نام و خداوند جای 2
فروزنده ماه و ناهید و مهر خداوند کیوان و گردان سپهر 3
نگارنده​ی بر شده پیکرست ز نام و نشان و گمان برترست 4
نبینی مرنجان دو بیننده را به بینندگان آفریننده را 5
که او برتر از نام و از جایگاه نیابد بدو نیز اندیشه راه 6
نیابد بدو راه جان و خرد سخن هر چه زین گوهران بگذرد 7
همان را گزیند که بیند همی خرد گر سخن برگزیند همی 8
میان بندگی را ببایدت بست ستودن نداند کس او را چو هست 9
در اندیشه​ی سخته کی گنجد اوی خرد را و جان را همی سنجد اوی 10
ستود آفریننده را کی توان بدین آلت رای و جان و زبان 11
ز گفتار بی​کار یکسو شوی به هستیش باید که خستو شوی 12
به ژرفی به فرمانش کردن نگاه پرستنده باشی و جوینده راه 13
ز دانش دل پیر برنا بود توانا بود هر که دانا بود 14
ز هستی مر اندیشه را راه نیست از این پرده برتر سخن​گاه نیست 15

 

1 Praise Lord of Life, God the Wise A worthier notion shall not arise
2 The God of fame in whom powers reside Provider, Sustainer, the Ultimate Guide.
3 Creator of the world & the orderly universal run The light giver to the Moon, Mercury and Sun.
4 Transcends all name, label and notion Is the author of form and motion
5 The unseen God, unperceived by the eyes No matter how one strains or tries.
6 Even the mind cannot find a way Outranks name and rank, if I may say.
7 No matter how much we praise or say Nor wisdom nor soul can find a way
8 If the wise mind chooses to speak It only chooses what it can glance or peek
9 None can utter a worthy praise Submit in awe and remain amazed
10 Assesses wisdom as well as the soul Our limited mind, canít hold or control
11 With the tools of choice, and life and tongue Praising the Lord is feeble and wrong.
12 To all existence we must confess Words with no action is just pointless.
13 Always seek the path, while in praise Study deeply, the commanded ways.
14 Capable is he who is wise Happiness from wisdom will arise.
15 Better than this, there is no place or word Thoughts of existence, mind cannot afford.

© ,  2005. Los Angeles, CA
All rights reserved.
www.Shahriari.com